Gratis verzending vanaf €20
Gratis afhalen en ruilen in de winkel
Op werkdagen voor 14u besteld, zelfde dag verzonden
50+ winkels in de BeNeLux

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TWICE AS NICE WEBSHOP 
Download


ONDERNEMINGSGEGEVENS
WWW.TWICEASNICE.BE (Chabry BVBA) 
BTW – nummer: BE0420917048
Prinsboudewijnlaan 21G 2550 Kontich (België)
webmaster@twiceasnice.be 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de websiteWWW.TWICEASNICE.BE (hierna genoemd ’Site’) en de eigenaar van die website zijnde de Chabry BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Prinsboudewijnlaan 21G 2550 Kontich met als uniek bedrijfsnummer BE0420917048. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de Site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met de Chabry BVBA exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site. De Chabry BVBA behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de Site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. 

ARTIKEL 2: PRIJS
Alle vermelde verkoopprijzen op de Site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De Chabry BVBA behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen. 

ARTIKEL 3: AANBOD
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie, Verenigd Koningrijk, Zwitserland en rest van de wereld. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de Site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via webmaster@twiceasnice.be. De Chabry BVBA is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Chabry BVBA is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Chabry BVBA. De Chabry BVBA is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN
De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het TWICE AS NICE assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van webmaster@twiceasnice.be. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: VISA, Mastercard, IDeal, PayPal, KBC Online, ING HomePay, Belfius Direct Net en Bancontact/Mistercash. 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij nemen niet deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Chabry BVBA. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Chabry BVBA te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Chabry BVBA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de Chabry BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

ARTIKEL 7: KLACHTEN
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst webmaster@twiceasnice.be. 

ARTIKEL 8: GARANTIE
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het kasticket kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op webmaster@twiceasnice.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de Chabry BVBA. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen via de winkels met logo TWICE AS NICE die deel uitmaken van het TWICE AS NICE netwerk. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. 
De(commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de Site aankopen: 
DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN DE Chabry BVBA MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de Chabry BVBA. Wij stellen het op prijs dat de artikelen zich in de originele verpakking bevinden, met het etiket en het kasticket. 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
• volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;​

De TWICE AS NICE artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de winkels of via andere kanalen. 

ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Chabry BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

ARTIKEL 11: WWW.TWICEASNICE.BE KLANTENDIENST
De klantendienst van de Chabry BVBA is bereikbaar via e-mail op webmaster@twiceasnice.be of per post op het volgende adres Prinsboudewijnlaan 21G 2550 Kontich. 

ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN
Leveringen in België zullen gemiddeld 2 tot 3 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar. De Chabry BVBA Gebruikt vaste verzendingstarieven: 
De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 20 EUR.

De verzendkosten voor leveringen in België, Luxemburg en Nederland zijn 4.95 EUR. 

De verzendkosten voor leveringen buiten de Benelux zijn afhankelijk van de bestemming.


ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN
Een WWW.TWICEASNICE.BE geschenkbon is geldig bij aankoop in alle TWICE AS NICE winkels in België. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk. De geschenkbonnen gekocht viaWWW.TWICEASNICE.BE kunnen zelf geprint worden of geforward naar een ander persoon.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Chabry BVBA. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De Chabry BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

ARTIKEL 15: BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van ANTWERPEN (België) bevoegd. 

ARTIKEL 17: #TWICEASLOVE

Door op social media de hashtag #yesTAN te vermelden geeft de eigenaar van het materiaal de toestemming aan Chabry BV  om het materiaal te gebruiken voor marketing- en verkoopsdoeleinden, zonder dat de eigenaar hierdoor recht heeft op enige vorm van compensatie"

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij WWW.TWICEASNICE.BE